TAŞINMAZIN 3 YILLIĞINA KİRALANMASI
 İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

                Antalya ili Aksu Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kemerağzı Mahallesinde mevcut imar planına göre Ticari alanında kalan 6.274,81 m² yüzölçümlü 13659 Ada 1 Parsel numaralı taşınmaz ile yine imar planına göre Pazar alanında kalan 4.000,44 m² yüzölçümlü 13659 ada 2 nolu parsel üzerinde (Toplam 10.275,25m²) bulunan 8.694,00m² alana sahip yapı  kira sözleşmesi süresi sonunda taşınmaz üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşlar ile birlikte sağlam olarak kullanılır vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye teslim edilmesi şartıyla  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin
Adresi : Aksu Belediye Başkanlığı Çalkaya Mah.28110 Sk.No:6  AKSU/ANTALYA

  1. Telefon No : 0 242 426 30 49 – Faks No: 0 242 426 30 82

2-İhale konusu işin:Mahalle/
Ada/Parsel


Nitelik

Arsa
Alanı
 

Satış/ Kiralama/
Sınırlı Ayni Hak Tesisi


Muhammen
Bedel


Geçici
Teminat
%3


İhale Tarihi
ve saati

Kemerağzı
Mahallesi
13659 Ada
1 ve 2 Parsel
10.275,25m²
Arsa ve
Müştemilatı
8.694.m²
yapı

Toplam
10.275,25


Kiralama


20.000.000,00TL
YirmimilyonTürkLirasıdır


600.000TL
AltıyüzbinTürkLirasıdır

15/02/2024

Saat: 10:00

3-İhalenin :
              a ) Yapılacağı yer: Aksu Belediye Meclisi Toplantı Salonu
                b ) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Usulü
 4- İhaleye katılmak için gerekli belgeler
                İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir.
                Gerçek Kişiler
                a- Nüfus cüzdan fotokopisi
               b- Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
                c- Kanuni ikametgah belgesi.
                d- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
                e- Noter tasdikli imza beyannamesi.
                f-İhale dokümanı alındı belgesi.
                 g-Geçici Teminat bedellerinin ödendiğine dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
             h-Vekaleten ihaleye katılmaya halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
               ı-Belediyemize ait borcu yoktur yazısı.
               i-2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
               j-Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesine borcu yoktur belgesi.
            k-Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
                Tüzel kişiler
a-Tüzel kişi olması halinde, ilgi mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c -Noter tasdikli imza sirküsü . (Dernek için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
d -Şartname alındı makbuzu.
e-Geçici Teminat bedellerinin ödendiğine dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
f-Belediyemize ait borcu yoktur yazısı.
g- 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
h -Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
ı - Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesine borcu yoktur belgesi.
i-İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
j-Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge
5-  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
a-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
b-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.
6-İhale dokümanları satın alınması veya görülebileceği yer:
İhale dokümanları ve ekleri istek halinde Antalya Aksu Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 10.000TL (OnbinTürklirası) bedel karşılığında temin edilebilir veya bedelsiz görülebilir.
7- İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9- Teklifler 14.02.2024 Çarşamba günü saat 15:00 e kadar Aksu Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.                
 İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01973106