SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/56077

1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : DUMLUPINAR BULVARI KONYAALTI 07100 KONYAALTI ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423102183 - 2423101503
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Otobüs (0-100 km. arası geziler için) 1.000 KM Otobüs (100 km. üzeri geziler için) 20.000 KM Midibüs(0-100 km. arası geziler için) 500 KM Midibüs(100 km. üzeri geziler için) 2.000 KM Minibüs(0-100 km arası geziler için) 300 KM Minibüs(100 km. üzeri geziler için) 1.000 KM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akdeniz Üniversitesinin Merkez yerleşkesi ve ilçelerdeki yerleşkelerinden faaliyetlerin yapılacağı Türkiye genelindeki yerlere İdarece istenilen günlerde istenilen sayı ve nitelikteki araçlarla iş gerçekleştirilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 5(Beş) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Birinci Kat Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
08/01/2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen D2 veya B2 Yetki Belgeli taşıtlar kullanılacaktır.
1)İstekliler,  tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen D2 veya B2 Yetki Belgesini, 
2)İstekliler, İstekli adına düzenlenmiş TURSAB belgesini ve TURSAB Belgesinin İstekli adına düzenlendiğini gösterir A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesini  
ibraz edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen  gezi, turizm, yolcu taşımacılığı, öğrenci taşımacığı, personel taşımacılığı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01972615