Muğla Seydikemer'de 10.076 m² arsa satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Samsun Atakum'da icradan satılık 170 m² daire Samsun Atakum'da icradan satılık 170 m² daire

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR SIRA NO İLÇESİ / MAHALLESİ/MEVKİ CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 SEYDİKEMER / ÇOBANİSA/ KAYABAŞI SEYDİKEMER / ÇOBANİSA/ KAYABAŞI KAYALIK TARLA O23-a-04-c-3-d O23-a-09-b-2-a 226 226 1 2 5.145,59 m2 535,06 m2 1/1 (Tam) 1/1 (Tam) 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PALNINDA KIRSAL YERLEŞME ALANI 5.415.000,00 TL 1.624.500,00 TL 31/05/2024 10:45 2 SEYDİKEMER / ÇOBANİSA/ KAYABAŞI KAYALIK O23-a-04-c-3-d 227 1 10.076,58 m2 1/1 (Tam) 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PALNINDA KIRSAL YERLEŞME ALANI 10.077.000,00 TL 3.023.100,00 TL 31/05/2024 11:30 3 SEYDİKEMER / SAHİL CEYLAN/ AĞALAR TARLA O22-c-03-d-2 266 10 3.943,30 m2 1/1 (Tam) 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PALNINDA TARIM ALANI 3.352.000,00 TL 1.005.600,00 TL 31/05/2024 14:15 İlçemiz sınırları içinde bulunan yukarıda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Seydikemer Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürünün Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. Maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunludur. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.) İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Seydikemer Kaymakamlığından (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görebileceklerdir. İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir. Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde, satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Taşınmaz mallar için satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Satış İhalesi yapılacak olan taşınmazları gösteren yukarıda bulunan tabloda 1. Sırada bulunan İlçemiz Çobanisa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 226 ada 1 parsel ve 5.145,59 m2 yüzölçümlü ve İlçemiz Çobanisa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 226 ada 2 parsel ve 535,06 m2 yüzölçümlü taşınmazların satışı tek ihale ile yapılacak olup, 2 (iki) taşınmazın toplam tahmin edilen bedeli 10.077.000,00 TL, Geçici Teminat Tutarı 1.624.500,00 TL’dir. Satış İhalesi yapılacak olan İlçemiz Çobanisa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 226 ada 1 parsel ve 5.145,59 m2 yüzölçümlü taşınmaz boş ve işgalsiz olduğu, herhangi bir Kişi veya Kurum tarafından kullanılmadığı, yine Satış İhalesi yapılacak olan İlçemiz Çobanisa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 226 ada 2 parsel ve 535,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz boş ve işgalsiz olduğu, herhangi bir Kişi veya Kurum tarafından kullanılmadığı, İlçemiz Çobanisa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 227 ada 1 parsel ve 10.076,58 m2 yüzölçümlü taşınmaz boş ve işgalsiz olduğu, herhangi bir Kişi veya Kurum tarafından kullanılmadığı, yine İlçemiz Sahil Ceylan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 266 ada 10 parsel ve 3.943,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın yaklaşık 1.200,00 m2 lik kısmının Ahmet oğlu Ömer BÜKLÜ tarafından sürüldüğü, sürülen alana yine Ahmet oğlu Ömer BÜKLÜ tarafından muhtelif sayıda narenciye fidanı dikildiği, bahse konu taşınmazın geriye kalan 2.743,30 m2 lik kısmının boş ve işgalsiz olduğu, herhangi bir Kişi veya Kurum tarafından kullanılmadığı tespit edilmiştir. Satış İhalesi yapılacak olan İlçemiz Sahil Ceylan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait olan 266 ada 10 parsel ve 3.943,30 m2 yüzölçümlü Tarla Vasıflı taşınmazların tamamının İhale İlanının 7. Maddesinde de belirtildiği üzere işgalli olduğu ve Yine Satış İhalesi yapılacak olan İlçemiz Çobanisa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 226 ada 1 parsel ve 5.145,59 m2 yüzölçümlü, İlçemiz Çobanisa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 226 ada 2 parsel ve 535,06 m2 yüzölçümlü ve İlçemiz Çobanisa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 227 ada 1 parsel ve 10.076,58 m2 yüzölçümlü taşınmazların boş ve işgalsiz olduğu, herhangi bir Kişi veya Kurum tarafından kullanılmadığı tespit edildiğinden, işgalli ve boş ve işgalsiz olup, herhangi bir Kişi veya Kurum tarafından kullanılmayan taşınmazların ihalesinden önce veya sonra müdahalede bulunulması (İşgal edilmesi, üzerine muhdesat yapılması, vb.) halinde, taşınmazların tahliyesinden İhaleyi alan sorumlu olup, Kaymakamlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenemez. Söz konusu taşınmazın ihale sonucunda kabul edilen satış bedelinin 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş) ve 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye payı ayrıca alınacaktır. Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

Kaynak: ilan.gov.tr