MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE KULLANILAN 3 KISIM MOTORLU TAŞITIN (RENAULT, VOLKSWAGEN, FORD, FİAT, CİTROEN, ISUZU, MİTSUBİSHİ, MERCEDES, İVECO, NİSSAN, TOYOTA MARKA) İŞÇİLİK VE PARÇA DÂHİL, PERİYODİK BAKIM, TAMİR VE ONARIM HİZMET ALIMI
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüz Bünyesinde Kullanılan 3 Kısım Motorlu Taşıtın (Renault, Volkswagen, Ford, Fiat, Citroen, Isuzu, Mitsubishi, Mercedes, İveco, Nissan, Toyota Marka) İşçilik ve Parça Dâhil, Periyodik Bakım, Tamir ve Onarım Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/383220
 
1-İdarenin
a) Adı : ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Hüsnü Karakaş Mahallesi 3506 Sokak No: 1 Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi 07070 KEPEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423206000 - 2422285047
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Müdürlüğümüz Bünyesinde Kullanılan 3 Kısım Motorlu Taşıtın (Renault, Volkswagen, Ford, Fiat, Citroen, Isuzu, Mitsubishi, Mercedes, İveco, Nissan, Toyota Marka) İşçilik ve Parça Dâhil, Periyodik Bakım, Tamir ve Onarım Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 59 adet araç / 6.670.000 puan / 970 saat işçilik olan 3 Kısım Motorlu Taşıtın (Renault, Volkswagen, Ford, Fiat, Citroen, Isuzu, Mitsubishi, Mercedes, İveco, Nissan, Toyota Marka) İşçilik ve Parça Dâhil, Periyodik Bakım, Tamir ve Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya Yüklenicinin kendi yeri ve/veya İdarenin belirleyeceği yerler
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler; 2024 Yılı İçin Araç Tamir, Bakım-Onarım Hizmeti Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Yetkili Servis Belgesini Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1- Renault Marka Grubu Motorlu Taşıtlar
Belge Adı Açıklama
TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin Karayolu Motorlu Taşıtları için – Sınıflandırma ve Kurallar belgesi Belgenin ayırt edici numarasını, tarihini, geçerlilik süresini vs. yeterlilik tablosunda beyan edecektir.

2- Volkswagen-Mercedes-Nissan-Toyota-Fiat-Citroen- Isuzu – Iveco- Mitsubishi Marka Motorlu Taşıtlar
Belge Adı Açıklama
TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin Karayolu Motorlu Taşıtları için – Sınıflandırma ve Kurallar belgesi Belgenin ayırt edici numarasını, tarihini, geçerlilik süresini vs. yeterlilik tablosunda beyan edecektir.

3-Ford Marka Grubu Motorlu Taşıtlar
Belge Adı Açıklama
TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin Karayolu Motorlu Taşıtları için – Sınıflandırma ve Kurallar belgesi Belgenin ayırt edici numarasını, tarihini, geçerlilik süresini vs. yeterlilik tablosunda beyan edecektir.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektör için yapılan her türlü kara taşıtı bakım ve onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02011851