(319) DANA ETİ (KUŞBAŞI) ALIMI
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

(319) DANA ETİ (KUŞBAŞI) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/122779
1-İdarenin
a) Adı : ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
b) Adresi : Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2422496303 - 2422496045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : (319) DANA ETİ (KUŞBAŞI) ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Dana Eti (Kuşbaşı) Alımı (7.000 kg.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarece ihtiyaç miktarına göre yüklenicinin bildirimine esas faks numarasına verilecek sipariş faks tarihinden itibaren siparişte belirtilen süre içerisinde idareye teslim edilecektir. Gerekli görülen hallerde bahsedilen saatler dışında ürün istendiğinde yüklenici temin etmelidir. Firma ürünleri Pazartesi - Çarşamba - Cuma günleri 09:00 – 11:00 saatleri içinde teslim etmelidir. Muayene komisyonunun kabul etmediği malzemelerin yenisi ise aynı gün teknik şartnamede belirtilen saatlerde teslim edilmelidir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.02.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Satınalma Müdürlüğü İhale Komisyon Odası Dumlupınar Bulvarı Kampüs ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- Üretici firmalar TSE, TSEK, TS EN ISO 22000-2018 belgelerinden birine sahip olmalıdır ve idareye sunmalıdır.
- Üretici Firmanın Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ ndan İşletme Kayıt/Onay Belgesi olmalıdır. Ayrıca Tedarikçi firmanın Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan “ İşletme Kayıt Belgesi “ olmalıdır. Bu belge idareye sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- İstekliler teklif edilen malın teknik şartnamede belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek zorundadır. Teknik şartnameye cevap verilmelidir.
- Teklif edilen ürünlere ait markalar liste halinde idaremize sunulmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01981899