Uçurumdan Düşmüştü: Eşinin Kayalıklardan İttiği Ortaya Çıktı Uçurumdan Düşmüştü: Eşinin Kayalıklardan İttiği Ortaya Çıktı

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Refiye Şenesen, "Türk Kültüründe Dede Korkut Kitabı" adlı konferansında Dede Korkut hikayelerindeki kadının konum ve önemine vurgu yaptı.

Oğuzların Mücadelesi ve Kadının Rolü

Konferansında, Prof. Dr. Şenesen, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi'nde (ÇÜTAM) verdiği konferansta, Dede Korkut Hikayelerinde Oğuzların mücadelelerini ele aldı. "Bu mücadelelerin ikisi Oğuzların kendi aralarında yaptıkları mücadelelerdir. Bunlardan birinde Dirse Han ve oğlu Boğaç Han arasında geçer. Bir başka mücadele ise İç Oğuz ve Taş Oğuz karşılaşır" dedi.

A W192532 07

Sosyal Yapı ve Toplumsal Rol

Prof. Dr. Şenesen, hikayelerdeki sağlam sosyal yapıya dikkat çekti. "Dede Korkut Hikayelerinde sağlam temellere oturtulmuş bir sosyal yapıyla karşılaşırız. Eski kültür hayatımızı ile ilgili zengin bilgiye bu hikayelerde rastlıyoruz. Hikayelerde toplumun başında hanlar hanı diye gösterilen Begil oğlu Emren Hikayesinde padişah olarak ifade edilen Bayındır Han vardır. Bayındır Han’ın hikayelerindeki rolü beylere akın izin vermek, divanı toplamak, yılda bir defa büyük bir ziyafet vermektir. Hikayelerde kahraman olarak görünmez" şeklinde belirtti.

A W192532 05

Kadının Önemi

Prof. Dr. Şenesen, kadının Dede Korkut Hikayelerindeki önemine değindi. "Dede Korkut Hikayelerinde hemen hemen tüm hikayelerde kadının önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Kadın bir güzellik sembolü olmanın yanında sosyal hayat içinde erkeğin yanında onun eşi ve ortağı olarak yer alır. Kadın sosyal hayat içinde düşüncesi alınan, eş seçiminde özgür, vefa duygusu gelişmiş, anne, iffet sahibi, saygı duyulan biridir. Bu özelliklerinin yanı sıra ata biner, kılıç kullanır, ok atar ve erkeklerle yarışır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA