T.C.
 ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

İHALE İLANI
 1. Aşağıda bilgileri verilen tesisin alanı Kantin (Hastane Büfe, Çay Ocağı/Kantin) yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 8 (Sekiz) Ay süre ile kiralanacaktır.
 2. İhale, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi (Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Muratpaşa/ANTALYA) adresinde A Blok Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. Şartname bedeli 2.000,00-TL (İki Bin Türk Lirası) olup, ihale dokümanı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nin Halk Bankası Antalya Şubesi TR69 0001 2009 5700 0004 0000 78 IBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da EFT yapıldıktan sonra Satın Alma servisinden alınabilir.
 4. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 5. İhale tarihi: 14.02.2024 Çarşamba günü Saat: 10:00
 6. İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri 14.02.2024 Çarşamba günü Saat:10:00’a kadar Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Evrak Kayıt birimine ibraz etmeleri gereklidir.

 1. İhaleye katılabilmek için

           A-Gerçek Kişilerin;
-Yasal yerleşim yeri sahibi olunması,
-Tebligat için Türkiye’ de adres gösterilmesi,
-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği
-İmza sirküleri asıl veya noter tasdikli sureti olmak üzere, noter tasdikli imza sirküleri.
          B-Tüzel Kişilerin;
-Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
-Şirketlerden; İmza sirküleri asıl veya noter tasdikli sureti olmak üzere, noter tasdikli imza sirküleri, 
-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri
-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,
        C-Ortak Girişimlerden;
- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.
- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

D- İsteklilerin son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil ve Arşiv Kaydı" bilgileri de mutlaka bulunacaktır. (Cumhuriyet Savcılığından veya E-devletten alınabilir.)
        E- İhale rayiç bedelin en az % 50’si oranında iş deneyim belgesi sunulacaktır.
        F- İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Vergi Dairesine borcunun olmadığını gösterir belge.
        G-İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığını gösterir belge.
        H-İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
          I- Geçici teminatı yatırmış olmaları ve istenen belgelerin ihale dosyası içerisinde sunulması gereklidir.

 1. İhaleye katılabilmek için Geçici ve Kesin teminat olarak alınacak belgeler: Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
 2. 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.
 3.  İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi A Blok Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 4.  Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.
 5.  İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.   


İhale Konusu Taşınmaz    
 

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın: (Antalya Atatürk Devlet Hastanesi)
Taşınmaz No Atatürk Devlet Hastanesi Cinsi Kargır Hastane
Fiili Durumu Hazinenin Özel Mülkiyetinde Yüzölçümü (m²) 110 metrekaresi
İli Antalya Hazine Hissesi Tam
İlçesi Muratpaşa Tapu Tarihi --
Mahallesi / Köyü Üçgen Mah. Pafta / Cilt No …./257
Caddesi / Sokağı Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Ada / Sahife No 6272/25540
Yöresi -- Parsel / Sıra No 3/…..

                        

İHALE BİLGİLERİ
Kiralanan yer ve Amacı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi - Hastane Büfe, Çay Ocağı/Kantin Alanı
Kiralanan yüzölçümü/süresi Atatürk Devlet Hastanesi;
B Blok 15 metrekare Kapalı Alan, 40 metrekare Açık Alan,
C Blok 15 metrekare Kapalı Alan, 40 metrekare Açık Alan olmak üzere;
Toplam 110 m2 büfe, çay ocağı ve kantin yerleri olarak kullanılmak üzere 8 (sekiz) Ay süre
Tahmini kira bedeli 1.010.568,60–TL 8 (Sekiz) Aylık
Geçici teminat Tutarı 252.642,15-TL.(8 Aylık rayiç bedelin %25’i)
Geçici Teminatın yatırılabileceği yer/ Teminat Mektubuna ilişkin açıklama: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nin Halk Bankası Antalya Şubesi TR69 0001 2009 5700 0004 0000 78 IBAN no’lu hesabına yatırılması. Teminat mektubu alınması halinde bu tutarlarda ve süresiz olmalıdır.
İhale Şekli 2886 Devlet İhale Kanunu 45. maddesi (Açık Teklif Usulü)
 
İhalenin yapılacağı Yer Antalya Atatürk Devlet Hastanesi A Blok Toplantı Salonu
Teklif Zarfının teslim edileceği yer Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Evrak Kayıt Servisi
Doküman Bedeli 2.000,00-TL. (İki Bin Türk Lirası)
İhale tarih/saati 14.02.2024 Çarşamba günü Saat: 10:00


 

#ilangovtr Basın No ILN01971847