AHŞAPHANE ATÖLYESİ İÇİN MAKİNE, EKİPMAN VE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AHŞAPHANE ATÖLYESİ İÇİN MAKİNE, EKİPMAN VE MALZEME ALINMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/124469
1-İdarenin
a) Adı : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV. NO:20 07310 MURATPAŞA/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423450014 - 2422495475
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AHŞAPHANE ATÖLYESİ İÇİN MAKİNE, EKİPMAN VE MALZEME ALINMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 146 Kalem malzemeden oluşan çeşitli ahşap, inşaat malzemeleri ile makine ve ekipman mal alımı işi olup,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Hürriyet Caddesi Duraliler Mahallesi No:720 Kepez/Antalya adresinde bulunan Ek-Hizmet Binası sahası depolarına ve İdarenin önceden bildireceği Antalya İli sınırları içerisindeki teslimat noktalarına Yükleniciye önceden yazılı olarak bildirilecek teslimat programına uygun olarak teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mal ve/veya makineler Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Hürriyet Caddesi Duraliler Mahallesi No:720 Kepez/Antalya adresinde bulunan Ek-Hizmet Binası sahası depolarına ve İdarenin önceden bildireceği Antalya İli sınırları içerisindeki teslimat noktalarına Yükleniciye önceden yazılı olarak bildirilecek teslimat programına uygun olarak Teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4. KAT İHALE SALONU -YÜKSEKALAN MAH. A.MENDERES BULVARI NO:20 07310 - MURATPAŞA / ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01981491