TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ İLE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ-KEMER SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


139 KALEM TEMİZLİK VE SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/765305
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ-KEMER SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : YENİ MAHALLE DEDELER MEVKİİ KÜME EVLERİ KEMER ANTALYA 07980 KEMER/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2428141550 - 2428146293
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 139 KALEM TEMİZLİK VE SARF MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı : 139 KALEM TEMİZLİK VE SARF MAZLEME ALIMI (1-14 KALEMLER ARASI TEMİZLİK MALZEMESİ - 15-139 KALEMLERİ İSE SARF MALZEMESİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Kemer Devlet Hastanesi İlgili Depolarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler en fazla 3 parti halinde, acil ihtiyaç olan malzemeler ise hastanelerin talebi üzerine ayrıca teslim edilecektir Talep yazısının yükleniciye tebliğinden (fax veya e-mail) itibaren 10 gün içerisinde istenen miktardaki sarf malzemeler bağlı kurumların sarf depolarına mesai saatleri (08.00-16.30)içinde teslim edilecektir. Mesai saatleri dışında getirilen Malzemelerin zayiinden kurumlar sorumlu değildir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.07.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kemer Devlet Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Kapsam Dışı Beyanı
Ürün (barkod) numarası
ÜTS
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Ürün Takip Sistemine (ÜTS) Kayıt Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02046268