Mimarlardan korkutan uyarı!

Henüz yargı süreci devam eden muhasara bölgesi olarak bilinen ve Boğaçay Özel Proje Alanı’nı (ÖPA) da içine alan 185 hektarlık alanda yapılan ve askıya çıkarılan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden tepki geldi. Kararın gözden geçirilerek iptali istenen açıklamada aksi halde yeniden yargıya gidileceği aktarıldı

Mimarlardan korkutan  uyarı!

Mimarlardan korkutan uyarı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Menderes Türel döneminde kamulaştırma yerine imarla çözülmeye çalışılan Batı Çevre Yolu konusunda imara açılmak istenen 160 hektarlık alanda yargı süreci devam ederken, yeni bir plan değişikliği ile ilave 25 hektar getirilmesine Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden tepki geldi. Şube yönetimi adına yapılan açıklamada yargılama sürecinin beklenilmesinin hukukun gereği olduğu hatırlatıldı. Alınan kararın kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. 

 

İDARE MAHKEMESİ İPTAL ETTİ

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce yapılan yazılı açıklama şöyle: “Konyaaltı İlçesi, Karaman Çayı, Çandır Çayı arası 160 h. kapsayan alanda, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2014 tarih ve 558 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile dayanağı 12.11.2014 tarihi ve 557 sayılı sayılı karar ile onanan 1/25000 ölçekli Nazım imar planının iptali istemiyle Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve diğer meslek odaları ile birlikte dava açmıştır. Açılan davada, davaya bakan mahkeme planların iptaline karar vermiştir. İptale gerekçe olarak, bölge için Toprak Koruma Kurulu’nca verilen ‘Tarım Dışı Kullanıma Uygundur’ kararının iptali istemiyle açılan davanın sonucunda keşif ve bilirkişi incelemesine dayanılarak mahkemece verilen iptal kararı gösterilmiştir.”

 

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BOZDU

Mahkemenin iptal kararına karşı  davalı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurduğu aktarılan açıklamada şöyle denildi: “Konya Bölge İdare Mahkemesi, keşif yapılmasına karar vermiştir. Mahkemece atanan bilirkişi heyeti iptale ilişkin koruma kullanma dengesi, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri yönünden iddialarımız konusunda hiçbir değerlendirme yapmamış, üst ölçekli plana uygun olduğu, nüfus projeksiyonun doğru hesaplandığı, çevre yolunun gerekli olduğu gibi basit, iptale ilişkin iddialarımızın karşılamayan, yetersiz ve eksik incelemeye dayalı olumsuz bir rapor hazırlayarak mahkemeye sunmuştur. Sayın mahkemece, bu olumsuz rapora dayanılarak Antalya İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

 

DANIŞTAY’A TEMYİZ EDİLDİ

 

Davacılar olarak Konya Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına karşı 27.06.2019 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada “Temyize ilişkin henüz karar çıkmamış, karar beklenmektedir” denildi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Konya Bölge İdare Mahkemesi’nin istinaf yoluyla bozma kararının temyiz edilmiş olmasına ve yargı süreci tamamlanmamış olmasına karşın, bozma kararının gerekçe gösterilerek, plan değişikliğine gitmesine tepki gösterdi. 

 

KAMU YARARI VE HUKUKA AYKIRI

Açıklama şöyle denildi: “Konyaaltı ilçesi Karaman Çayı Çandır Çayı arası 160 hektarlık alanı, 185 hektara çıkararak yeni bir 1/25 000 Nazım İmar Planı değişikliğini onaylamıştır. Yargıya intikal eden konularda yargı kararlarının beklenmesi hukukun gereğidir. Plan değişikliği halen devam eden yargı süreci sonunda verilecek bir iptal kararını düşürecektir. Açıklanan nedenlerle, belediye meclisince onaylanan plan değişikliği kararında, kamu yararına ve hukuka aykırıdır.”

 

KARAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN

“Antalya’nın yeni konut alanlarına ihtiyacı bulunmamaktadır. Plan değişikliğinin amacı, devletin kamulaştırma yoluyla açması gereken devlet kara yolunun, kamulaştırmasız açılabilmesi gerekçesiyle, halen dikili ve örtü altı tarımı yapılan, oluşumu milyonlarca yılda gerçekleşen 1.sınıf tarım topraklarının rant amaçlı imara açılmasıdır. Açıklanan nedenlerle Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere, hukuka ve kamu yararına aykırı plan değişikliği kararının yeniden gözden geçirilerek iptali davacılar olarak beklentimizdir. Aksi halde davacılar olarak iptal istemiyle yargıya başvuracağımızı, basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.”

 

ZİYA NUR SEZEN

 

 

 

 

 


Yorum Yap